بیجار1   

۱۳:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۶

ب سلامتی عزیز خان کردستانی ک گفته :اگر عقابی بخواهد بر فراز ابیدر (کردستان)
پرواز کند باید بالهایش را باج بدهد. پس بزن بسلامتیش

جملک دیگری وجود ندارد!