عاشق زخمی   

۲۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۹

برای شادی روحم صلوات لازم نیست
فاتحه ام خوانده میشود اگر
یک لحظه از من دلگیر باشی

عاشق زخمی   

۱۴:۰۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۹

قوطی های رنگ را به دیوار می پاشم...
بیهوده است
تصویر تو پاک شدنی نیست
از روی دیوار نگاهم

جملک دیگری وجود ندارد!